Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pelaa ja Pelasta ry
(3078812-6)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Pälve
040 933 5112
info@pelaajapelasta.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Henkilötietojen käsitellään ilmoittautumisen, tapahtuman järjestämisen ja osallistujien tiedottamisen, markkinoinnin, sekä muihin asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien asioiden mahdollistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot, laskutustiedot, golfseura, tasoitus, paidan koko ja erityisruokavaliot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä ja ilmoittautumisista, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIetojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pelaa ja Pelasta ry luovuttaa tarpeelliset tiedot Virpiniemi Golf Oy:lle All Stars Charity Golf Oulu -golfkilpailun järjestämistä varten. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.